Delticom Rt. - Üzletszabályzat

 

1. § Szerz\x{00f5}déskötés/ Megrendelés menete

Internetes áruházunk választékából internetes \x{00fb}rlapunkon, faxon vagy telefonon rendelhet. Miután a megadta a megrendeléshez szükséges adatokat és elküldte a megrendelést, kötelez\x{00f5} erej\x{00fb} ajánlatot tesz, amelynek érvényessége független attól, hogy telefonon, faxon ill. interneten keresztüli adta-e le a megrendelést. A megrendeléssel kötelez\x{00f5} érvénnyel nyilatkozik az Általános üzleti feltételek elfogadásáról, ill. a megrendelt áru tulajdonba vételének szándékáról. Megrendelésének megrékezését visszaigazoljuk, amely azonban nem jelenti a megrendelés elfogadását. A szerz\x{00f5}dés az áru átvételével, legkés\x{00f5}bb a 14 napos visszaküldési határid\x{00f5} lejártával lép hatályba.  

2. § Általános szállítási és fizetési feltételek

Csomagolási és szállítási költségekkel, fizetési feltételekkel kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a mindenkori internetes portál Szállítási és fizetési feltételeit . Külföldre történ\x{00f5} szállítások esetén fenntartjuk magunknak a jogot a fizetési lehet\x{00f5}ségek korlátozására. 

3. § Vásárlástól való elállás joga

Szerz\x{00f5}dési szándékától két héten belül, indoklás nélkül szöveges formában tett nyilatkozattal visszaléphet (pl. e-mail). A határid\x{00f5} a termék átvételét\x{00f5}l számítandó. A visszalépési határid\x{00f5} betartásához elegend\x{00f5} a szándéknyilatkozat ill. a termék idejében való elküldése. A visszalépési nyilatkozat az alábbi címre küldend\x{00f5}:

     E-mail:    gumik123@delti.com vagy

Telefon:    0036 19999864, 

        Cím:  Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover

Visszalépés esetén kérjük, önkéntesen nevezze meg a visszaküldés okát, továbbá járuljon hozzá egyéb információk felvételéhez, amelyek a gyors és hatékony ügyintézés szempontjából szükségesek. Hogy ne legyen gondja a termék visszaküldésével, elszállíttatjuk Önt\x{00f5}l az árut  és jóváírjuk a vételárat a nálunk megadott bankszámlára. Kérjük, ne küldjön tehát vissza árut a hannoveri igazgatási székhelyre (a cím megadása törvényi el\x{00f5}írás).

4. § A vásárlástól való elállás törvényi kövekezményei

Érvényes visszalépés esetén a mindkét oldalon elnyert teljesítések visszaszolgáltatandók ill. az esetleges haszon (pl. kamat) visszaadandók. Amennyiben a terméket hiányosan, használt/károsult állapotban illetve nem tudja visszaküldeni, adott esetben kártérítéssel tartozik nekünk. Kivételt jelent, ha az áru romlása megvizsgálására -ahogy egy hagyományos üzletben is szokásos- vezethet\x{00f5} vissza. A kártérítés fizetését elkerülheti, ha a terméket nem tulajdonaként használja, illetve mell\x{00f5}zi a termék értékét rontható tevékenységeket. Mind a csomagszállításra kész, mind az el\x{00f5}készítetlen árut elszállíttatjuk Önt\x{00f5}l. Ön állja a szállítási költségeket, amennyiben a szállított áru megfelel a megrendelésnek és ha a visszaküldend\x{00f5} áru értéke nem haladja meg a 40 EUR-t.   

-Vége-

5. § 30 napos visszavételi ajánlatunk

Szeretnénk, ha elégedett lenne szolgáltatásainkkal. Ennek érdekében felajánljuk a vásárolt termék 30 napon belüli visszavételének lehet\x{00f5}ségét. Ez az ajánlat meghaladja a törvényben rögzített kötelezettséget, amely az áru átvételét\x{00f5}l számított 14 napot ír el\x{00f5}. 30 napos visszavételi ajánlatunk és a törvényben el\x{00f5}írt 14 napos visszalépés joga alól kivételt jelentenek a német polgári törvénykönyv 312.b paragrafusa alapján azok a termékek, amelyeket kifejezetten a vásárló kívánsága és igényei szerint állítanak el\x{00f5}. Ide tartoznak többek között a komplett kerekek, amelyeket ügyfeleinknek egyénileg gyárttatunk le. 

A komplett kerekek visszavétele a Delticom céget érintő jogi következmények nélkül, és kizárólag a  szerződésben rögzített, 34.000,- Ft kezelési költség kifizetése ellenében történik, amely 4 db komplett kerekenként kerül felszámításra.

Ajánlatunk nem foglalja magában a szállítási költségeket. Azon szerz\x{00f5}dések esetében, amelyeket a törvényi határid\x{00f5} lejárta után (15-30. nap között) mondanak fel, szállítási költség címén átalányösszeget számítunk fel. Vállalkozók alapvet\x{00f5}en maguk viselik a szállítási költségeket. További információkat, különösképpen a szállítási költségekre és a harminc napos visszavételi ajánlatra vonatkozólag, honlapunkon talál. 

Kérjük, használja csomagolóanyagainkat. Óvja az árucikkeket a rongálódástól. Az abroncsokat tisztítás után készítse el\x{00f5} az elszállításhoz. Kettesével kösse össze a gumiabroncsokat. A komplett kerekeket különösen óvni kell elüls\x{00f5} ill. hátulsó oldalukon megfelel\x{00f5} mennyiség\x{00fb} kartonnal és csomagolószalaggal. Helytelen vagy hiányos csomagolás miatt megsérült termékek esetén érvényesítjük kártérítési igényünket. A csomagszállító társaságok csak megfelel\x{00f5}en csomagolt termékeket vesznek át.  

6. §  Tulajdonjog fenntartása

Fenntartjuk magunknak az általunk szállított áruk tulajdonjogát mindaddig, amíg Ön vagy a terméket átvev\x{00f5} személyek ki nem elégítik összes követelésünket. Ez a kitétel vonatkozik az utólag megjelen\x{00f5} követelésekre is. Tulajdonjogunk érvényesítése érdekében jogunkban áll a visszatartási jog kizárásával a fenntartott tulajdonjoggal terhelt áru azonnali átadását igényelni, kivéve, ha joger\x{00f5}s és nem kifogásolt ellenigények léteznek.

7. § Internetes portáljaink hiányosságaira vonatkozó szavatosság

Internetes portáljaink az általunk jónak tartott formában és külalakkal m\x{00fb}ködnek. Nem szavatoljuk, hogy internetes áruházaink megfelelnek a látogatók követelményeinek, és hogy állandó jelleggel, megszakítás és hiba nélkül  rendelkezésre állnak. Internetes honlapjainkat mindenki saját felel\x{00f5}sségre használja, nem vállalunk felel\x{00f5}sséget a megszerezhet\x{00f5} eredményekért és a honlapon található információk helyességéért. 

8. § Szellemi tulajdon védelme

A szövegek, képek, hangok, grafikák, animációk és videók, valamint a honlap elrendezése a szellemi jogról szóló törvény és egyéb jogszabályok védelme alatt állnak. A honlap tartalma nem másolható, terjeszthet\x{00f5}, megváltoztatható és nem tehet\x{00f5} elérhet\x{00f5}vé harmadik személy számára. Honlapjaink tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek harmadik személy szerz\x{00f5}i jogaival védettek. Amennyiben másképp nem jelezzük, a honlapunkon szerepl\x{00f5} összes márkajelzés márkavédelem alá esik. Honlapunkon nem nyújtunk saját vagy harmadik személy szellemi tulajdonára vonatkozó használati jogot.  

9. § Tájékoztatási kötelezettség

A regisztráció alkalmával címre és személyre vonatkozó adatokat kérünk és tárolunk. Az adatokat a megrendelésnél vagy kés\x{00f5}bb a "Megrendeléseim" és a "Kapcsolat" menüpont alatt módosíthatja (honlaptól függ\x{00f5}en). Regisztráció után saját jelszót és felhasználónevet kap. Gondoskodjon arról, hogy a jelszó és felhasználói oldala ne legyen hozzáférhet\x{00f5} harmadik fél számára. A vásárló kötelezi magát, hogy jelzi a Delticomnak, amennyiben jelszava vagy hozzáférése illetéktelen kezekbe jutott. Mindkét szerz\x{00f5}d\x{00f5} fél bármikor, indoklás nélkül felmondhatja a felhasználó hozzáférését. Ilyenkor a Delticom beszünteti vagy törli a hozzáférést és a tárolt adatokat.  

10. § Jogszabályválasztás

Kizárólag a Román Szövetségi Köztársaság jogrendszere érvényes. Az ENSZ egységes vételi jogának alkalmazása (Nemzetközi árueladási szerz\x{00f5}désekr\x{00f5}l szóló egyezmény, 1980..04.11.) kizárva. 

 

Általános üzleti feltételek, 2006.09.18-i helyzet

Delticom Rt.
Brühlstr. 11
30169 Hannover
Németország
http://www.delti.com

Regisztráljon most!

© 2001-2024 Delticom AG - gumik123.com - 20.05.2024 00:35